Sist endret på årsmøtet 4.mars 2017.

§1. Navn.
Klubbens navn er Opel-registeret.

§2. Formål.
Å stimulere medlemmene til oppsporing og bevaring av Opel-modeller av teknisk/historisk interesse, uten derved å binde seg til spesielle årganger.

Å sikre historiske og tekniske data, litteratur og andre opplysninger om Opel, samt registrere hvor slike kan være tilgjengelige for medlemmene.

Å arbeide for interesse og kunnskap om Opel og gjenstander med tilknytning til Opel.

Klubben skal gjennom sitt medlemskap i Landsforeningen av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) delta i samarbeid med de øvrige motorhistoriske klubber i inn- og utland.

Opel Norge, alle landets Opel-forhandlere og museer med motorhistorie som interessefelt er andre naturlige samarbeidspartnere.

§3. Medlemskap.
Som medlem kan opptas alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med interesse i samsvar med § 2. Medlemskapet følger kalenderåret og er bindende inntil det sies opp. Ved siden av ordinært Medlemskap er det anledning til å tegne husstandsmedlemskap til redusert pris der det er flere medlemmer med samme adresse. Husstandsmedlemmer mottar ikke ordinær post fra klubben, men har for øvrig samme status og rettigheter som hovedmedlemmet.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§4. Styrende organer.
Klubbens øverste styrende organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene forestås klubbens drift av et styre bestående av: leder, nestleder, sekretær, og to (2) styremedlem. Tre vararepresentanter velges på årsmøtet. To vararepresentanter møter på styremøtene og har stemmerett ved ordinære representanters fravær.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede og alle er innkalt til møtet. Styret bør møtes minst seks (6) ganger pr. år, og det føres protokoll fra møtene.

Styrerepresentantene velges for et år om gangen, men for å sikre kontinuitet i styret skal det på hvert årsmøte velges to representanter for to år. Leder velges alltid for ett år om gangen. Kandidater som velges til styreverv bør være til stede på årsmøtet.

Redaktøren, WEB-ansvarlig, og LMK forsikringsrepresentant har møterett på styremøter.

§5. Regnskap.
Klubbens regnskap tilrettelegges av økonomiansvarlig, som til enhver tid skal holde styret informert om klubbens økonomi.

Økonomiansvarlig i styret tilrettelegger ved å betale regninger, samle bilag og gjør klart til føring av regnskapet.

Styret avgjør i hver funksjonsperiode, om OR har kunnskap selv eller om man må søke ekstern hjelp til å føre regnskapet.

Styret skal ha tilsendt en økonomisk oversikt hver måned fra hovedklubben og lokalavdelingene.

Det skal være minst 2 personer som har tilgang til kontoene til Opel Registeret sentralt. (økonomiansvarlig og regnskapsfører).

Om nødvendig kan styret be om innsynsrett til kontoene til enhver tid.

Det skal være 2 personer fra styret i lokalavdelingene som skal ha tilgang til lokalavdelingens konto.

Avdelingene skal avslutte sine regnskap og sende det til regnskapsfører for revidering i rimelig tid før klubbens regnskap avsluttes, innen en frist fastsatt av regnskapsfører..

Regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12. Regnskapet skal være avsluttet og revidert innen utgangen av februar måned  og kunngjøres for alle medlemmene gjennom  medlemsblad nr 2.

§6. Vedtekter.
Klubbens vedtekter er fastsatt av årsmøtet og kan endres av årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§7. Årsmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes på årstreffet såfremt mulig, og innen utgangen av juni måned. Skriftlig innkalling skal skje til alle medlemmer med minst 30 dagers varsel.

Årsmøtet har følgende dagsorden.

1.Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive møtereferat.

2.Styrets årsberetning.

3.Regnskap.

4.Forslag fra styret.

5.Innkomne forslag.

6.Kontingentfastsettelse.

7.Valg av styre, redaktør, revisor, valgkomite(2-3pers.) og eventuelt andre verv.

Etter dagsorden er avviklet er det adgang til debatt om aktuelle temaer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest tre uker før fastsatt årsmøte.

(Saker som kommer inn etter dette, kan bli behandlet på årsmøtet dersom styret har hatt tid til å behandle forslaget.)

Saker til årsmøtet som ønskes publisert i medlemsbladet, sendes som kopi til redaksjonen av forslagsstiller.

Styret vil så langt det er praktisk mulig, sette innkomne forslag og forslag fra styret i medlemsbladet før årsmøtet.

Hvis meget viktige saker for klubben kommer inn vil de bli sendt ut til medlemmene i eget brev.

Alle medlemmer som er à jour med kontingenten har stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Dersom minst en av de fremmøtte forlanger det, skal avstemning skje skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst ett av styrets medlemmer eller minst 20 % av klubbens medlemmer krever det. Alle medlemmer skal ha skriftlig innkalling med minst 30 dagers varsel til ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle den/de saker som foranlediger møtet.

§8. Eksklusjon.
Klubbens styre har adgang til å utelukke medlemmer som opptrer i strid med klubbens intensjoner. Eksklusjonsvedtak kan overprøves av årsmøtet.

§9. Lokalavdelinger.
Lokalavdelinger kan opprettes der det er tilstrekkelig grunnlag i medlemsmassen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for drift av lokalavdeling.

 

§10. Klubbens oppløsning.
Oppløsning av klubben kan kun skje ved årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Det overføres til det oppløsende årsmøtet å avgjøre hva som skal skje med klubbens eiendeler. Det forutsettes at den/de som overtar disse eiendelene må kunne bevare disse for ettertiden og forvalte dem på en forsvarlig måte.