Årsmøte referat 2021 Gautefall

Publisert av Aslak Skripeland den 15.08.21. Oppdatert 07.06.22.
Møtedetaljer

Tidspunkt 14.08.2021 Kl. 16:00 ‐ 16:30

Møteleder Svenn Oskar Vanderås
Referent Aslak Skripeland
Tilstede

Leiv Erik Larsen, Sverre Thorkildsen, Sigve Fredriksen, Johan Steen, Stein Hagesveen, Egil Eiken, 
Odd Skripeland, Gjert G. Stokke, Even Hagesveen, Geir Dybdahl, Olav Alfred Aasen, Harald Høydal, 
Einar Gravseth, Torfinn Torjussen, Knut Eidsvik, Ricardo Leistikow, Svein Kallerud, Terje Odden, Frode Apeland, 
Olav Gjessing, Arild Nielsen, Klaus Otto Klausen, Roar Røssing, Torstein Wallace, Svenn Oskar Vanderås, 
Svein Magne Melsæter, Audun Seim, Ronny Skogen, Aslak Skripeland, Ove Mæle, Håkon Dale, Irén Adams, 
Lisbeth Tandrevold, Andreas Pedersen, Tore André Hansen, Tom Eckholdt, Egil Brügger, Ole Herman Skråstad, 
Espen A. Svendsen, Magne Vik, Aud Skripeland 

Agenda
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av ordstyrer, referent, tellekorpset og 2 til
3 Styrets årsberetning 2020
4 Regnskap 2020
5 Forslag fra styret
6 Innkomne forslag
7 Fastsettelse av kontigent
8 Valg 2021

Referat
1. Godkjenning av innkalling
Møtepunktnummer: 14.08.2021/0
Godkjenning av innkalling.
Innkalling offentliggjort i blad nr 3.2021
Godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorpset og 2 til
Møtepunktnummer: 14.08.2021/1
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Tellekorps
To til å underskrive møteprotokollen
Ordstyrer Svenn Oskar Vanderås
Referent Aslak Skripeland
Tellekorps Even Hagesveen og Torstein Wallace
Espen Svendsen og Johan Steen til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning 2020
Møtepunktnummer: 14.08.2021/2
I løpet av 2020 er det avholdt 6 styremøter. Det første møtet ble avholdt på Gardermoen, de øvrige på digital plattform ZOOM.
Konstituerende styremøte ble avholdt umiddelbart etter årsmøtet, som også ble avholdt digitalt i oktober.
Hele det administrative systemet og medlemsbasen er i løpet av året flyttet over til StyreWeb, og flere har gjort en meget god
jobb med å implentere det nye systemet, fra å ta vare på alt fra gammelt av, til å opprette det som har vært nødvendig for å få
opp en velfungerende web for fremtiden. 
Det har vært liten/ ingen aktivitet i avdelingene på grunn av covid 19.
Årets treff ble avlyst pga corona viruset, og årsmøtet ble avholdt digitalt på ZOOM. 
Styret har vært funksjonsdyktig i hele perioden, og styrearbeid har fungert som normalt via ZOOM.
Styret legger frem et balansert regnskap som viser et lite minus. Økonomien er fortsatt god i Opel‐registeret.
Enstemmig godkjent av årsmøtet

4. Regnskap 2020
Møtepunktnummer: 14.08.2021/3
Regnskap og revisjonsrapport for 2020
Ved revisor Aasen
Enstemmig godkjent av årsmøtet

5. Forslag fra styret
Møtepunktnummer: 14.08.2021/4
Ingen forslag fra styret

6. Innkomne forslag
Møtepunktnummer: 14.08.2021/5
Ingen innkomne forslag

7. Fastsettelse av kontigent
Møtepunktnummer: 14.08.2021/6
Fastsettelse av kontingent.
Styrets innstilling er å videreføre dagens nivå.
Enstemmig godkjent av årsmøtet

8. Valg 2021
Møtepunktnummer: 14.08.2021/7
Nåværende styre:
Leder på valg, valgt 2020
Svenn Oskar Vanderås
Telefon 404 53 550
E‐post: leder@opelregisteret.no
Nestleder og sekretær:
På valg Aslak Skripeland, valgt 2019
Tel: 90863591
Epost: aslak.skripeland@gmail.com
Økonomiansvarlig:
På valg Jan Warberg, valgt 2019
Tlf: 916 02 866
E‐post: kasserer@opelregisteret.no
Styremedlem:
Even Hagesveen, Valgt 2020
Tel: 413 57 515
epost: evenhagesveen725@gmail.com
Styremedlem og PR ansvarlig.
Krzysztof Krupski, valgt 2020
Tel: 463 98 837
epost: krupski.k@gmail.com
Vara:
Svein Magne Melsæter, valgt 2020
Mobil: 911 93 198
E‐post: Mmelsaet@Online.no
Vara: På valg Johan Steen valgt 2019
Tel: 970 47 423
Epost: glasteen@gmail.com
Vara: Sigve Fredriksen valgt 2020
Tel: 906 65 678
Epost: sigvefred@gmail.com

Valgkomiteens innstilling:
Leder Tom Eckholdt. Velges for 1 år.
Nestleder Aslak Skripeland. Stiller til gjenvalg. Velges for 2 år.
Økonomiansvarlig Jan Warberg . Stiller til gjenvalg. Velges for 1 år.
Vara
Svein Magne Melsæter. Ikke på valg, valgt 2020.
Johan Steen. Stiller til gjenvalg, valgt 2019. 
Sigve Fredriksen. Ikke på valg, valgt 2020
Revisor: 
Olav Alfred Aasen 
Stiller til gjenvalg. Velges for 1 år.
Redaktør: 
Jan Erik Molde. 
Stiller til gjenvalg. Velges for 1 år.
Valgkomitéen har bestått av: 
Kristian Eckholdt, Kjetil Schau, Helga Kobbeltvedt
Nytt forslag til Valgkomite:
Kristian Eckholdt, Kjetil Schau og Kjell Olsen
Styret konstituerer seg selv etter møtets avslutning

Beslutning:
Leder Tom Eckholdt. Velges for 1 år.
Valgt ved akklamasjon

Nestleder Aslak Skripeland. Stiller til gjenvalg. Velges for 2 år.
Valgt ved akklamasjon

Økonomiansvarlig Jan Warberg . Stiller til gjenvalg. Velges for 1 år.
Valgt ved akklamasjon

Vara
Johan Steen. Stiller til gjenvalg, valgt 2019. 
Valgt ved akklamasjon

Revisor: 
Olav Alfred Aasen, velges for 1 år. 
Valgt ved akklamasjon

Redaktør: 
Jan Erik Molde. 
Stiller til gjenvalg. Velges for 1 år.
Valgt ved akklamasjon

Nytt forslag til Valgkomite:
Kristian Eckholdt, Kjetil Schau og Kjell Olsen
Valgt ved akklamasjon