Opel-registeret ble stiftet 4/5-1983 og har bl.a. som formål å stimulere til restaurering og bevaring av Opel-modeller av teknisk/ historisk interesse, uten dermed å binde seg til spesielle årganger. Videre vil vi samle tekniske data og opplysninger om disse kjøretøyene, arbeide for økt kunnskap og interesse for Opel.

Vi har ca. 1500 medlemmer fra hele landet, med biler fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til våre dager. Medlemstallet øker stadig, og jo flere vi er, desto mer kan vi utrette. Klubben er godkjent av Opel Norge som støtter vårt arbeid.

En av to MC

Det er fin og allsidig aktivitet i Opel-registeret. Om du også har levd i villfarelsen av at Opel er synonymt med biler, så er stjørdalingen Svenn Oskar Vanderås sin 1929-modell Opel Motoclub 500 SS med sidevogn, er en av to kjente eksemplarer i verden.

http://www.opdalingen.no/nyheter/2006/05/20/En-av-to-i-verden-12470367.ece

Sist endret på årsmøtet 4.mars 2017.

  • §1. Navn.

Klubbens navn er Opel-registeret.

  • §2. Formål.

Å stimulere medlemmene til oppsporing og bevaring av

Opel-modeller av teknisk/historisk interesse, uten derved å binde seg til spesielle årganger.

Å sikre historiske og tekniske data, litteratur og andre opplysninger om Opel, samt registrere hvor slike kan være tilgjengelige for medlemmene.

Å arbeide for interesse og kunnskap om Opel og gjenstander med tilknytning til Opel.

Klubben skal gjennom sitt medlemskap i Landsforeningen av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) delta i samarbeid med de øvrige motorhistoriske klubber i inn- og utland.

Opel Norge, alle landets Opel-forhandlere og museer med motorhistorie som interessefelt er andre naturlige samarbeidspartnere.

  • §3. Medlemskap.

Som medlem kan opptas alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med interesse i samsvar med § 2. Medlemskapet følger kalenderåret og er bindende inntil det sies opp. Ved siden av ordinært Medlemskap er det anledning til å tegne husstandsmedlemskap til redusert pris der det er flere medlemmer med samme adresse. Husstandsmedlemmer mottar ikke ordinær post fra klubben, men har for øvrig samme status og rettigheter som hovedmedlemmet.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

  • §4. Styrende organer.

Klubbens øverste styrende organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene forestås klubbens drift av et styre bestående av: leder, nestleder, sekretær, og to (2) styremedlem. Tre vararepresentanter velges på årsmøtet. To vararepresentanter møter på styremøtene og har stemmerett ved ordinære representanters fravær.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede og alle er innkalt til møtet. Styret bør møtes minst seks (6) ganger pr. år, og det føres protokoll fra møtene.

Styrerepresentantene velges for et år om gangen, men for å sikre kontinuitet i styret skal det på hvert årsmøte velges to representanter for to år. Leder velges alltid for ett år om gangen. Kandidater som velges til styreverv bør være til stede på årsmøtet.

Redaktøren, WEB-ansvarlig, og LMK forsikringsrepresentant har møterett på styremøter.

  • §5. Regnskap.

Klubbens regnskap tilrettelegges av økonomiansvarlig, som til enhver tid skal holde styret informert om klubbens økonomi.

Økonomiansvarlig i styret tilrettelegger ved å betale regninger, samle bilag og gjør klart til føring av regnskapet.

Styret avgjør i hver funksjonsperiode, om OR har kunnskap selv eller om man må søke ekstern hjelp til å føre regnskapet.

Styret skal ha tilsendt en økonomisk oversikt hver måned fra hovedklubben og lokalavdelingene.

Det skal være minst 2 personer som har tilgang til kontoene til Opel Registeret sentralt. (økonomiansvarlig og regnskapsfører).

Om nødvendig kan styret be om innsynsrett til kontoene til enhver tid.

Det skal være 2 personer fra styret i lokalavdelingene som skal ha tilgang til lokalavdelingens konto.

Avdelingene skal avslutte sine regnskap og sende det til regnskapsfører for revidering i rimelig tid før klubbens regnskap avsluttes, innen en frist fastsatt av regnskapsfører..

Regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12. Regnskapet skal være avsluttet og revidert innen utgangen av februar måned  og kunngjøres for alle medlemmene gjennom  medlemsblad nr 2.

  • §6. Vedtekter.

Klubbens vedtekter er fastsatt av årsmøtet og kan endres av årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

  • §7. Årsmøte.

Ordinært årsmøte skal avholdes på årstreffet såfremt mulig, og innen utgangen av juni måned. Skriftlig innkalling skal skje til alle medlemmer med minst 30 dagers varsel.

Årsmøtet har følgende dagsorden.

1.Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive møtereferat.

2.Styrets årsberetning.

3.Regnskap.

4.Forslag fra styret.

5.Innkomne forslag.

6.Kontingentfastsettelse.

7.Valg av styre, redaktør, revisor, valgkomite(2-3pers.) og eventuelt andre verv.

Etter dagsorden er avviklet er det adgang til debatt om aktuelle temaer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest tre uker før fastsatt årsmøte.

(Saker som kommer inn etter dette, kan bli behandlet på årsmøtet dersom styret har hatt tid til å behandle forslaget.)

Saker til årsmøtet som ønskes publisert i medlemsbladet, sendes som kopi til redaksjonen av forslagsstiller.

Styret vil så langt det er praktisk mulig, sette innkomne forslag og forslag fra styret i medlemsbladet før årsmøtet.

Hvis meget viktige saker for klubben kommer inn vil de bli sendt ut til medlemmene i eget brev.

Alle medlemmer som er à jour med kontingenten har stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Dersom minst en av de fremmøtte forlanger det, skal avstemning skje skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst ett av styrets medlemmer eller minst 20 % av klubbens medlemmer krever det. Alle medlemmer skal ha skriftlig innkalling med minst 30 dagers varsel til ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle den/de saker som foranlediger møtet.

  • §8. Eksklusjon.

Klubbens styre har adgang til å utelukke medlemmer som opptrer i strid med klubbens intensjoner. Eksklusjonsvedtak kan overprøves av årsmøtet.

  • §9. Lokalavdelinger.

Lokalavdelinger kan opprettes der det er tilstrekkelig grunnlag i medlemsmassen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for drift av lokalavdeling.

 

  • §10. Klubbens oppløsning.

Oppløsning av klubben kan kun skje ved årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Det overføres til det oppløsende årsmøtet å avgjøre hva som skal skje med klubbens eiendeler. Det forutsettes at den/de som overtar disse eiendelene må kunne bevare disse for ettertiden og forvalte dem på en forsvarlig måte.

1. Innledning

Opel-registeret tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Opel-registeret samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

2. Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet [Foreningen]. Medlemskap i Opel-registeret innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

3. Rettslig grunnlag

Opel-registeret kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Opel-registeret har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder deg inn i Opel-registeret. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn. Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Opel-registeret som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt. Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via innlogget profilside.

5. Databehandler

Opel-registeret benytter egen server som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding og arrangement. 

6. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap. Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

7. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d. 8. Kontaktopplysninger Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt. Behandlingsansvarlig i Opel-registeret er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.

 Har du Opel? Bli medlem og oppnå viktige medlemsfordeler.

Klubben har instruksjonsbøker, dele-kataloger og reparasjonshåndbøker til de fleste Opel-modeller fra 1931 og oppover, som lånes ut eller selges (kopi) til medlemmene. Vi tar også vare på salgsbrosjyrer og annen aktuell litteratur om Opel.

Medlemsmøter

Det avholdes regelmessig medlemsmøter med spesielle temaer, lysbilder osv.

Deler

En viktig oppgave for klubben er å hjelpe medlemmene med deler, dels ved formidling, dels gjennom bekjentskaper.

Teknisk informasjon

Blant våre medlemmer finnes eksperter som kan hjelpe andre medlemmer med råd og veiledning i tekniske spørsmål.

Medlemsblad

Vårt medlemsblad ”Opel- registeret Informerer” utkommer 6 ganger årlig med nyttig og interessant stoff om hobbyen, og er det viktigste bindeledd mellom medlemmer over hele landet.

Lokalavdelinger

For å aktivisere flere Opel-entusiaster rundt om i landet, har klubbens styre startet arbeid for å hjelpe medlemmer i distriktene med å organisere lokalavdelinger.

Treff

Vi arrangerer hvert år Opel-treff i juni måned. Utenom dette arrangeres mindre lokale sammenkomster rundt om i landet.

Forsikring

LMK-forsikringen som medlemmer med mer enn ett års medlemskap kan tegne gjennom klubben på sitt/sine kjøretøy.